Месец: март 2022

Рециклиране на акумулатори

Управлението на отпадъците по екологосъобразен начин и използването на вторичните материали са ключови елементи от политиката на ЕС за околната среда за рециклиране на батерии и акумулатори

Общ преглед на рециклиране на батерии и акумулатори

Политиката на ЕС за отпадъците има за цел да допринесе за кръговата икономика. Чрез извличане на висококачествени ресурси от отпадъците, доколкото е възможно. Европейският зелен договор има за цел да насърчи растежа чрез преход към модерна, ресурсно ефективна и конкурентна икономика. Като част от този преход ще бъдат преразгледани няколко закона на ЕС за отпадъците.

Рамковата директива за отпадъците е правната рамка на ЕС за третиране и управление на отпадъци в ЕС. Той въвежда ред на предпочитание за управление на отпадъците, наречен „йерархия на отпадъците“.

Някои категории отпадъци изискват специфични подходи. Ето защо, както и общата правна рамка, ЕС има много закони за справяне с различните видове отпадъци.

Батерии и акумулатори – Въведение

Законодателството на ЕС относно отработените батерии е включено в Директивата за батериите. Възнамерява да допринесе за опазването, опазването и подобряването на качеството на околната среда. Това може да стане чрез минимизиране на отрицателното въздействие на батериите и акумулаторите и отпадъчните батерии и акумулатори.

Той също така осигурява гладкото функциониране на вътрешния пазар чрез хармонизиране на изискванията по отношение на пускането на пазара на батерии и акумулатори. С някои изключения се прилага за всички батерии и акумулатори, без значение от техния химически характер, размер или дизайн.

За постигане на тези цели Директивата забранява пускането на пазара на батерии, съдържащи някои опасни вещества. Определя мерки за създаване на схеми, насочени към високо ниво на събиране и рециклиране, и определя цели за дейности по събиране и рециклиране. Директивата също така определя разпоредби относно етикетирането на батериите и тяхното отстраняване от оборудването.

Също така има за цел да подобри екологичните показатели на всички оператори, участващи в жизнения цикъл на батериите и акумулаторите, напр. производители, дистрибутори и крайни потребители и по-специално тези оператори, които пряко участват в третирането и рециклирането на отпадъчни батерии и акумулатори.

Производителите на батерии и акумулатори

И производителите на други продукти, включващи батерия или акумулатор, носят отговорност за управлението на отпадъците от батерии и акумулатори, които пускат на пазара.

Комисията предложи нов регламент за батериите (с приложения) на 10 декември 2020 г. Този регламент има за цел да гарантира, че батериите, пуснати на пазара на ЕС, са устойчиви и безопасни през целия им жизнен цикъл.

Контейнери за строителни отпадъци

Контейнерите за строителни отпадъци се използват за транспортиране на различни отпадъци от строителни площадки и промишлени отпадъци. Те са с различен обем като спрямо нуждите на клиента може да се наеме за определен период  за да се транспортират строителните отпадъци до лизензирано депо.

“ЕКО ДОМ” 2011, гр. Хасково предлага специализиран превоз и всякакви контейнери под наем за строителни отпадъци в най – различни размери спрямо нуждите на клиентите ни. Ние предлагаме различни размери на нашите клиенти като най – големите контейнери са 10 куб. м. 

Нашите консултанти са винаги готови да предоставят на нашите клиенти максимално обективно мнение спрямо нуждите им и да им дадат оценка какви контейнери им са нужни.

Фирмата ни поема изцяло отговорност за транспорта на контейнера до посочен от вас адрес / място, както и за по нататъшното извозване на строителните отпадъци към лицензирано депо за рециклиране на строителни отпадъци. 

Предлагаме също така и хамалски услуги, ако нашите клиенти имат нужда от това.

Цените, на които предлагаме нашите контейнери за строителни отпадъци, всравнение с нашите контукуренти са много добри.

Главната ни цел е нашите клиенти винаги да бъдат доволни от свършеното и да ги избавим от тежкото бреме да се погрижат сами да изхвърлят отпадъците си от строителната площадка.

Интересни факти за отпадъците и рециклирането

Американците създават на час до 2.5 милиона пластмасови бутилки, които са отпадъчни. Една такава бутилка се разлага цели  500 години.

Рециклирането на един тон хартия може да спести използването на  684 литра масло , 7000 литра вода и 3.3 кубични ярда от пространство  в депото за отпадъци.

Цели 27,000 дървета се отсичат  всеки ден на Земята за да се създаде тоалетната хартия за ден.

95% от всички данни в света засега се пазят на хартия. Повече информация от тях е прочетена само един път.

Рециклирането на една-единствена пластмасова бутилка може да спести ел. енергия за 1 брой крушка от 60 вата за да бъде светло в продължените на 6 часа.

 Хиляди морски създания умират от погрешно гълтане на найлонови торбички , които те бъркат с медузи.

Всяка година американските граждани изхвърлят кутиики от сода и бутилки ,  достатъчни да се направи път с тях до Луната 20 пъти .

Сортиране на строителни отпадъци

Строителните отпадъци, които се получават от различни ремонти или строителство, принадлежат към категорията отпадъци, които също трябва да бъдат сортирани и рециклирани. За да могат да бъдат подложени на този процес, строителните отпадъци трябва да бъдат транспортирани и доставени до специализирани депа.

Много видове отпадъци могат да бъдат рециклирани като изборът как да стане това зависи от техният състав. При някои видове ремонти или строителства могат да бъдат създадени огромни количества отпадъци, от които собствениците на строителния обект или фирмата изпълнител трябва да изхвърли.

Има риск от големи и солени глоби, ако се използват стандартните места за изхвърляне на битови отпадъци.

Поради различния състав  на строителните отпадъци, те са опасни за околната среда и за строителната площадка. За тях е нужно да бъдат транспортирани навременно за да може да няма риск за околните хора и природата.

Циментовият и варовият прах, който има в състава вредни бактерии и химикали, може да бъде причинител на сериозни респираторни проблеми за околните хора или работниците на работната площадка. Продуктите на гниене на боята и други подобни вещества има риск да проникнат  в почвата и да доведат до замърсяване на подпочвените води. В някои региони или градове, подпочвените води се използват за питейни нужди и за къпане и за  това е важно да се пазят чисти.

Какви видове могат да са строителните отпадъци:

    Материали, които са използвани при строителството на сгради и довършителни работи – пясък, циментови остатъци, счупени тухли, дърво и бетон;

    Елементи, използващи се за изграждането  на фасадни конструкции, подреждане на отвори за врати и прозорци;

    Монолитни конструкции, останали след разрушителни дейности на стари сгради;

  Комуникационни компоненти и оборудване

Споменатите видове отпадъци могат да са с различен обем и количество. За тяхното транспортиране до депа и да няма риск от замърсяване на околната среда, се използват лицензирани фирми.

„ЕКО ДОМ-2011“, гр. Хасково е лицензирана с всички необходими сертификати и необходимата техника за да може да удовлетвори нуждите на нашите клиенти.

Ние работим в гр. Свиленград и околностите, както и в околностите на Пловдив, Хасково, Асеновград, Стара Загора, Димитровград и др. …

Ние сме от над 10 години на пазара и за нас нуждите на клиентите са най – важни като нашите услуги въпреки многобройните инфлации са на ниски цени и предлагаме голямо разнообразие от контейнери под наем за строителни отпадъци.

Ние ще ви дадем най – добрия съвет относно избора на контейнери под наем спрямо обема на строителните отпадъци, които имате и от типа ремонт. Ние ще извозим вашите строителни отпадъци с висококачествени контейнери до лицензирани депа.

Какви видове отпадъци има според разделянето им при сортиране.

    Тип и характеристика

    Само за изхвърляне

    Това са токсични или опасни материали, които трябва да се изхвърлят в специални фурни.

    Депо за отпадъци

    Дърво, хартия, различни органични материали и др.

    Неопасни отпадъци за горене в пиролизни котли

Събират се в отделен контейнер и се обработват със специално оборудване, в което веществата се разлагат до въглероден диоксид и вода.

Строителните отпадъци винаги може да се рециклират и сортират и най – правилното решение е да използвате услугите на лицензирана фирма за транспортиране на отпадъци.

Scroll to top
Обадете ни се